УВП та BAS ERP: основні відмінності функціоналу

BAS – Business Automation Software - нова лінійка іноваційних програмних продуктів для корпоративного ринку. BAS ERP - комплексне рішення, що з'явилося на заміну "Управлінню виробничим підприємством" та "ERP 2.0."

Ми пропонуємо вам порівняльну таблицю функціональних можливостей УВП та BAS ERP, аби ви могли оцінити всі переваги нового рішення для вашого бізнесу. 

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ BAS ERP
Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства
 • Контроль показників діяльності підприємства з використанням інструменту "Монітор ефективності"
 • Виявлення відхилень від плану, негативної динаміки, точок зростання
 • Використання комплекту показників діяльності та створення нових

Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон)
 • Можливості гнучкого налаштування цільових показників по ролям
 • Різноманіття можливостей візуалізації даних
 • Запуск на планшеті (iOS, android)
 • Запуск на смартфоні (iOS, android)
Бюджетування
 • Бюджет руху грошових коштів (БРГК)
 • Бюджет доходів і витрат (БДР)
 • Прогнозний баланс
 • Оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства
 • Аналіз доступності грошових коштів
 • Аналіз відхилень планових і фактичних даних

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика
 • моделювання сценаріїв
 • Управління бюджетним процесом
 • Підтримка декількох валют
 • Табличні форми введення і коригування
 • Економічний прогноз
 • Аналіз досягнення планових показників
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Розширений фінансовий аналіз
Формування зведеної звітності
 • Формування Аналітичного балансу
 • Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
 • Формування звіту про прибутки і збитки
 • Аналіз оборотності активів та пасивів

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Конструктор звітності 
 • Оперативний облік з розрізом аналітики по організаціях та підрозділах
 • «Простий» і «Максимальний» фінансовий облік
 • Аналіз динаміки оборотних коштів
Управління грошовими коштами
 • Планування руху грошових коштів
 • Резервування коштів
 • Контроль видаткових операцій за заявками
 • Документування касових і банківських операції
 • Використання системи платежів «клієнт - банк»
 • Формування звітності

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Облік кредитів, депозитів і позик
 • Еквайринг (платіжні картки)
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
 • Розширені можливості управління поточними платежами
 • Маршрути узгодження заявок
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати
 • Інвентаризація кас і розрахункових рахунків
 • Аналітична звітність по руху грошових коштів
Управління взаєморозрахунками
 • Формування фактичної і прогнозованої заборгованості
 • Облік заборгованостей в різних розрізах: за договорами, замовленнями, рахунками
 • Звірка взаєморозрахунків з контрагентами і коригування взаєморозрахунків
 • Ведення кредитних ліній за договорами з контрагентами

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
 • Інвентаризація взаєморозрахунків
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності по стану взаєморозрахунків
Бухгалтерський облік
 • Налаштування параметрів облікової політики
 • Організація аналітичного, валютного, кількісного обліку
 • Реєстрація фактів господарської діяльності шляхом введення документів
 • Автоматичне формування проводок в документах
 • Формування аналітичної і регламентованої звітності
 • Актуалізація форм штатним механізмом оновлення
 • Здача регламентованої звітності в електронному вигляді

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Єдиний план рахунків
 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
 • Розрахунки з відокремленими підрозділами організації
 • Уніфіковані форми аналітичної і регламентованої звітності
Податковий облік
 • Облік ПДВ (в т.ч. за ставками 0% і «Без ПДВ»), формування рахунків-фактур, Книги покупок і Книги продажів
 • Організація податкового обліку з податку на прибуток (за загальною схемою оподаткування)
 • Підтримка спеціальних податкових режимів
 • Формування звітності по інших податках
 • Два плани рахунків-бухгалтерського та податкового обліку

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Єдиний план рахунків 
 • Автоматична підтримка обліку «складного» ПДВ без додаткових налаштувань
 • Розшифровки декларації з податку на прибуток і регламентованої звітності
Облік та звітність по МСФО
 • Трансляція проводок з підсистеми бухгалтерського обліку
 • Паралельне ведення по українських і міжнародних стандартах обліку 
 • Проведення власних регламентних документів
 • Формування основних форм фінансової звітності відповідно до стандартів МСФО
 • Налаштування планів рахунків фінансового обліку
 • Використання шаблонів проводок
 • Відкладене відображення проводок в обліку
 • Прив'язка проводок до документів без трансформації
 • Створення документів по типових операцій
 • Реєстрація нефінансових показників
 • Генератор фінансових звітів
 • Доступність в постачанні налаштованої методичної моделі: План рахунків, шаблони проводок, фінансові звіти за МСФО
Управління даними про вироби
 • Робота із загальним номенклатурним списком
 • Створення специфікацій з версифікацією
 • Деталізація процесу виготовлення до технологічних операцій
 • Формування технологічних карт виробництва
 • Візуалізація складу виробів в Конструкторі специфікацій

Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Візуалізація структури виробу
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації)
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти)
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі
Планування виробництва
 • Складання укрупнених і уточнених планів
 • Сценарне планування
 • Розрахунок потреб за даними планів
 • Оцінка доступності ключових ресурсів підприємства
 • Планування з урахуванням доступності потужностей

Окрім перерахованого в УВП, додано: 

 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер
 • Інтервальне планування і «Барабан - Буфер - Мотузка»
 • Планування по «вузьких» місцях виробництва
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення)
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу
 • Підтримка підходів Еліяху Голдратта
Управління виробництвом
 • Формування виробничої програми у вигляді плану виробництва
 • Створення позмінного плану виробництва
 • Формування завдань на виробництво, змінно- добових завдань
 • Контроль і аналіз відхилень від виконання завдань

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами
 • Механізми управління по «вузьких» місцях - («Барабан - Буфер - Мотузка, спрощений)
 • Поопераційне планування
 • Облік часу транспортування і пролежування ТМЦ
 • Прогнозування ходу виробничого процесу
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях
 • Гнучке перепланування
Облік витрат і розріхунок собівартості
 • Формування планової собівартості продукції
 • Облік фактичних витрат звітного періоду
 • Облік НЗП
 • Облік браку у виробництві і на складах
 • Облік переробки давальницької сировини
 • Робота за плановими цінами випуску
 • Розрахунок фактичної собівартості випуску та реалізації
 • Паралельний облік в декількох валютах в управлінському і регламентованому обліку
 • Роздільний облік витрат за видами діяльності
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат
 • Покращений майстер закриття місяця
Обслуговування та ремонт обладнання
 • Замовлення на обслуговування обладнання
 • Облік роботи основних засобів
 • Облік витрат на обслуговування

Окрім перерахованого в УВП, додано:   

 • Облік і ієрархічна класифікація об'єктів, що знаходяться в експлуатації
 • Моніторинг стану об'єктів експлуатації
 • Управління по видах ремонтів
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної і виробничої діяльності
 • Формування повної вартості володіння об'єктами експлуатації
Управління запасами та складом
 • Роздільний облік власних товарів і товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, давальницької сировини та продукції з нього, зворотної тари
 • Облік серійних номерів, строків придатності, сертифікатів
 • Резервування ТМЦ
 • Документування руху ТМЦ на складах
 • Інвентаризація ТМЦ
 • Контроль запасів на складах

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Складна ієрархічна структура складів
 • Управління комірковим складом
 • Відокремлений облік по замовленнях - резервування потреб
 • Мобільні робочі місця працівників складів
 • Облік багатооборотної тари
 • Управління інвентаризацією товарів
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу
 • Розрахунок прогнозованого попиту
 • Товари на складах за термінами придатності
 • Управління доставкою
 • Товарний календар

Управління закупками

 • Аналіз цін постачальників
 • Робота з Календарним планом закупівель
 • Управління замовленнями постачальникам
 • Розміщення резервів в замовленнях постачальникам
 • Аналіз виконання замовлень постачальникам

Окрім перерахованого в УВП, додано:   

 • Управління закупівельною діяльністю
 • Бізнес-процеси складних закупівель Контроль умов поставок
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі
Управління продажами і ціноутворенням
 • Зберігання та аналіз інформації про ціни постачальників
 • Формування прайс-листів
 • Підтримка системи націнок і знижок
 • Підтримка оптової, роздрібної, комісійної торгівлі
 • Підключення торгового обладнання
 • Контроль стану торговельної діяльності

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом
 • Воронка продажів
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес - процеси управління складними продажами
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди
 • Самообслуговування клієнтів
 • Управління торговими представниками
 • Моніторинг стану процесів продажів
 • Планування використання автотранспорту
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів
Управління відносинами з клієнтами
 • Реєстрація інформації про контрагентів ABC, XYZ - аналіз
 • Планування робочого часу і контроль робочих планів співробітників
 • Оповіщення про події
 • Контроль стану контактів і угод
 • Оцінка ефективності рекламних і маркетингових акцій

Окрім перерахованого в УВП, додано:   

 • Формування стратегії відносин з партнерами
 • Бізнес - процеси організації взаємодії з клієнтами
 • Досьє клієнта, партнера
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів
 • Претензійна робота
 • Моніторинг виконання угод
 • BCG-аналіз
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів
Управління персоналом
 • Загальне управління персоналом
 • Планування потреб в персоналі
 • Кадровий облік і аналіз кадрового складу
 • Ведення регламентованого документообігу

Окрім перерахованого в УВП, додано:   

 • Управління кар'єрою: управління кадровим резервом, управління талантами, адаптацією, навчанням і розвитком персоналу
 • Охорона праці, допуски, медогляди, інструктажі
 • Аналіз ефективності управління персоналом
 • Нефінансова мотивація (пільги і компенсації)
Розрахунок заробітної плати
 • Розрахунок заробітної плати в управлінському і регламентованому обліку
 • Нарахування заробітної плати і пов'язаних з нею податків і зборів
 • Персоніфікований облік для ПФР

Окрім перерахованого в УВП, додано:  

 • Розрахунок зарплати за даними вироботки співробітників
 • Комплекс розрахунків з персоналом
 • Гнучкі можливості відображення зарплати в фінансовому і регламентованому обліку
 • Наявність грейдів, можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули
Додаткові можливості
 
 • Реструктуризація інформаційних баз в фоновому режимі
 • Підвищена масштабованість і відмовостійкість кластера серверів, покращено розподіл навантаження
 • Мобільна платформа: підтримка Android і iOS
   

 

Консультация по 1С

 
Вартість програмних продуктів та їх повний перелік Ви знайдете в прайс-листі

 

У Вас виникли запитання? Отримайте безкоштовну консультацію чи замовте демонстраційну версію програми за номером (067) 467-90-05 чи (044) 209-93-20.

 
Поділіться записом у соціальній мережі